-FEB 12.2023Childrens Valentine PartyCOMMUNITY CHURCH December- 2022VIP DONATION NOTEXOXO 2.17 THE PROGRAMXOXO Friday 2.17 scene settersXOXO Friday 2.17- portraits with ken